Σχετικά

'Μητέρα & Παιδί' / 'Mother & Child'

Το έργο με τίτλο 'Μητέρα & Παιδί' / 'Mother & Child', χρηματοδοτείται για δύο έτη από της MSD for Mothers και υλοποιείται από του Γιατρούς του Κόσμου - Ελληνική Αντιπροσωπεία .


Το έργο περιλαμβάνει δύο βασικούς άξονες δράσεων:

 Παροχή ποιοτικής μητρικής ιατρικής φροντίδας και πρόληψης μέσω 70 επισκέψεων της κινητής ιατρικής μονάδας των Γιατρών του Κόσμου.

 Δημιουργία πλατφόρμας τηλε-εκπαίδευσης και ειδικού εκπαιδευτικού περιεχομένου για ενημέρωση γυναικών και επαγγελματιών υγείας.


Επιπλέον το έργο περιλαμβάνει δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με τη διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού καθώς και τη διανομή bay kits για βρέφη και νήπια.

Οι ομάδες στόχου περιλαμβάνουν μητέρες και παιδιά ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, καθώς και υπηκόους τρίτων χωρών.